ސިޔާސަތުތައް

މުޅި ރާއްޖޭގެ މަޖިލިސް

SHARE

ޑިމޮކްރެޓުންގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާގެ ތެރެއިން ގާނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހަޅާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބަދަލަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ބަދަލުކޮށް މުޅި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި މެމްބަރުން ބޭތިއްބުމެވެ. ކުދި ދާއިރާތަކުގެ ބަދަލުގައި އަތޮޅުއެކީ ވޯޓުލައިގެން މެމްބަރުން ހޮވުމެވެ. މަޖިލިސް ބޮޑުވަމުން ދާދިއުން ހުއްޓުވާ ރާއްޖެއާއި އެކަށޭނަ ހަމައެއްގައި އެއަދަދު ހިފެހެއްޓުމެވެ. ނެޝަނަލް ލިސްޓްގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގައި ހިމަނާ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ތަމްސީލުވާނެހެން މުޅި ރާއްޖޭގެ ވަކާލާތަށް ފަހިކަން ހޯދުމެވެ.