4މެމްބަރުންގެ ދަފްތަރު

މެމްބަރުންގެ ދަފްތަރަކީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ މެމްބަރެއް ގޮތުގައި ރެޖިސްޓްރީވުމަށް އެދި ޕާޓީއަށް ފޯމު ހުށަހަޅާ މެމްބަރުން އެކުލެވޭ ރަޖިސްޓްރީއެކެވެ. ފޯމު ބަލައިގަނެ، ޕްރޮސެސް ހިންގުމަށް އިންޓަރިމް މަރުހަލާގައި ޒިނާމާވާ ފަރާތަކީ ޕާޓީގެ ރެޖިސްޓަރ ޖެނެރަލްއެވެ. ލިންކުގައި އާއްމުކުރެވޭ ދަފްތަރަކީ ޕާޓީއަށް ވަނުމަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ހުށަހެޅޭ ފޯމުތައް މަދުވެގެން ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އަދާ ހަމަކުރެވޭ ލިސްޓެކެވެ.
މެމްބަރުންގެ ދަފްތަރު
ދަފްތަރުގައި ކުށެއް ނުވަތަ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ވާނަމަ، ލިންކުގައިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ޕާޓީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަމުން ގެންދިއުން އެދެމެވެ.
މެމްބަރުންގެ ދަފްތަރަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު

Comments