5ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމުފުރާ ދަފްތަރު

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ފުރަތަމަ ދައުރު (5 އަހަރުގެ) މަގާމްފުރާތަކަށް ކުރިމަތިލާ، އިންތިހާބުވެ އެމަގާމުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު

Comments

Ibrahim riyaz,B,kudarikilu,finivaage,A,109164

Kudarikilu rais kamah