އަސާސްތައް

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމްފުރާތަކުގެ އިންތިހާބީ އުސޫލް 2023

SHARE

އެންމެ ފަހުގެ އަދާހަމަ

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމުފުރާތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ބާތިލުކުރެވުނު މަގާމުތަކުގެ އިންތިހާބު އަލުން ބާއްވާނެ ތާރީހު ކަނޑައެޅުން

އިއުލާނު | 04 ފެބްރުއަރީ 2024

މިއުސޫލަކީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ފުރަތަމަ ދައުރު 2023ގެ މަގާމްފުރާތަކުގެ އިންތިހާބުތައް ބާއްވާނެގޮތުގެ އުސޫލްތައް ބަޔާންކުރާ ކަރުދާހެވެ. މިއުސޫލު އެކުލަވާލާ ފާސްކޮށްފައިވަނީ ޕާޓީގެ އިންޓެރިމް ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ އިންތިހާބު ކޮމިޓީންނެވެ. އަދި އުސޫލަށް ބަދަލު ގެންނާނީވެސް އިންތިހާބު ކޮމިޓީންނެވެ. މި އުސޫލަށް ކިޔަނީ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމްފުރާތަކުގެ އިންތިހާބީ އުސޫލް 2023" އެވެ