އަހަރުމެން ޑިމޮކްރެޓުން

ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕް

SHARE

އެންމެ ފަހުގެ އަދާހަމަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ނުދިން ވަޒީރުންތަކަކަށް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުމަށް ބާއްވާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ދައުވަތު ދެއްވާފައިވާތީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށް ނެރޭ ނޫސްބަޔާން.

ނޫސްބަޔާން | 04 ފެބްރުއަރީ 2024

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތަކުން ރުހުން ނުދިން ވަޒީރުންތަކެއް އަލުން އަނބުރާ އައްޔަނުކޮށް، ސަރުކާރުން ގާނޫނުއަސާސީގެ ހުރުމަތް ކަނޑާލާފައިވާތީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށް ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ނޫސްބަޔާން | 30 ޖެނުއަރީ 2024

ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމަށް މަޖްބޫރުކުރުމަށް ހިންގާ އަމަލުތައް ނުހިންގުމަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ސަރުކާރަށް އިލްތިމާސްކޮށް ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ނޫސްބަޔާން | 28 ޖެނުއަރީ 2024

ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ނޫސްބަޔާން | 28 ޖެނުއަރީ 2024