އަހަރުމެން ޑިމޮކްރެޓުން

ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއެޓް

SHARE

އެންމެ ފަހުގެ އަދާހަމަ

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދިން ބޮމުގެ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަށްފަހު އިންސާފު ގާއިމު ނުކުރެވި 3 އަހަރު ފުރުން ކުށްވެރިކުރުން

ނޫސްބަޔާން | 06 މޭ 2024

މ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް ރައީސްގެ ބައި-އިލެކްޝަން ކާމިޔާބުކުރެއްވި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް މުޙައްމަދު އާޒިމް ޢަލީއަށް މަރުޙަބާ ކިޔުން

ނޫސްބަޔާން | 04 މޭ 2024

ބައިނަލްއަގުވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ކިއުން

ނޫސްބަޔާން | 01 މޭ 2024

ގައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ މެޑިކަލް ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން އިލްތިމާސްކުރުން

ނޫސްބަޔާން | 27 އޭޕްރީލު 2024