އެންގުންތައް

އިއުލާނުނިންމުންތައްނޫސްބަޔާންރިޕޯޓްތައް

ދިވެހި މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް އެކަށޭނަ އަގެއް ހޯދައި ދިނުމާ ގުޅޭ

ނޫސްބަޔާން | 13 ޖޫން 2024

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދިން ބޮމުގެ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަށްފަހު އިންސާފު ގާއިމު ނުކުރެވި 3 އަހަރު ފުރުން ކުށްވެރިކުރުން

ނޫސްބަޔާން | 06 މޭ 2024

މ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް ރައީސްގެ ބައި-އިލެކްޝަން ކާމިޔާބުކުރެއްވި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް މުޙައްމަދު އާޒިމް ޢަލީއަށް މަރުޙަބާ ކިޔުން

ނޫސްބަޔާން | 04 މޭ 2024

ބައިނަލްއަގުވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ކިއުން

ނޫސްބަޔާން | 01 މޭ 2024

ގައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ މެޑިކަލް ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން އިލްތިމާސްކުރުން

ނޫސްބަޔާން | 27 އޭޕްރީލު 2024

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އަލީ އިހުސާން ދެއްކެވި ދޮގު ވާހަކަ ކުށްވެރިކޮށް ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ނޫސްބަޔާން | 15 އޭޕްރީލު 2024

ނިންމުންތައް | 09 މާރިޗު 2024

މާލޭގެ ކުނި މެނޭޖް ކުރުން ބޮއްސުންލާފައިވާތީ، އެކަމާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، މާލެ ސާފުތާހިރުކުރަން ގޮވާލާ އާންމު ނޫސްބަޔާން

ނޫސްބަޔާން | 10 މާރިޗު 2024

ނ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އަދި މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުން

އިއުލާނު | 23 ފެބްރުއަރީ 2024

ހދ. ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ރައީސްގެ އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

އިއުލާނު | 23 ފެބްރުއަރީ 2024