އިއުލާނުDEM/IUL/2024/007

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ޕްރައިމަރީ – ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަނާއި އަދި ވޯޓުލާ ވަގުތު

01 ފެބްރުއަރީ 2024 ‪01:00 pm

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މި ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ބޭއްވޭ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެއް ކެންޑިޑޭޓަށް ވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާތަކުގައި ބޭއްވޭ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަހައްޓާ ތަންތަނާއި އަދި ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނެ ވަގުތު މި އިއުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ.

ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނެ ވަގުތު:

·      3 ފެބްރުއަރީ 2024 (ހޮނިހިރު): ހެނދުނު 09:00 އިން ހަވީރު 16:00 އަށް.

 

ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން:

·      ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ: ހައުސް އޮފް ޑިމޮކްރެޓްސް (ހަރުގެ)، މާލެ

·      ހުޅުމާލެ ދެކުނު ދާއިރާ: ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް (ގޭޓް 3، ގުލްޗަމްޕާ މަގު)، ހުޅުމާލެ

 

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާނު ކުރީމެވެ.

Comments