އިއުލާނުDEM/IUL/2024/009

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ޕްރައިމަރީގައި އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާ ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މެމްބަރުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އާއްމުކުރުން.

01 ފެބްރުއަރީ 2024 ‪01:00 pm

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ އަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެއް ކެންޑިޑޭޓަށް ވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މެމްބަރުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް މި އިއުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ.

ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އިއުލާނުކުރީމެވެ.

1. ހުޅުމާލެ ދެކުނު ދާއިރާ (ޓީ-01)

2. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ (ޓީ-03)

Comments