އިއުލާނުDEM/IUL/2024/012

ޕާޓީ ރައީސްގެ ކައުންސިލަށް އިތުރު މެމްބަރުން އައްޔަނުކުރުން

09 ފެބްރުއަރީ 2024 ‪07:00 pm

ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ގައުމުގެ ސިޔާސީ، އިޖުތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީ ކަންކަމުގައި ޕާޓީ ރައީސަށް ލަފާ ދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ ޕާޓީ ރައީސްގެ ކައުންސިލަށް އިތުރު މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ފަރާތްތައް ޕާޓީގެ ރައީސް ވަނީ އައްޔަނުކުރައްވާފައެވެ.

  • މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްދީދީ (މޮޑީ) - މާދަޑު. ވިދުވަރުގެ، ޏ، ފުވައްމުލައް
  • އަޙްމަދު މަޢުޞޫމް - ގ. ޕްލެޒެންޓްވޭވްސް، މާލެ
  • ސިފާ މުޙައްމަދު - ގ. އެޓްނާ، މާލެ
  • ތަޥްފީޤު ޢަބްދުﷲ - ލިލީގެ، ގއ. ކޮލަމާފުށި
  • ޙުސައިން ސަލްމާން - ބިއުޓީ، ސ. މަރަދޫ
  • މަރްޔަމް ޖެނިފާ މުޞްޠަފާ - ގ. ބޮޑުފެންވަޅުގެ، މާލެ
  • ޢަލީ އަޒުހަދު މުޙައްމަދު (އޮޒޭ) - ސްޙާޤް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
  • އާދަމް ޝަރީފް އަޙްމަދު - ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 2809، މާލެ

 

ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އިއުލާނުކުރީމެވެ.

Comments