އެންގުންތައް

އިއުލާނުނިންމުންތައްނޫސްބަޔާންރިޕޯޓްތައް

7 ފެބްރުއަރީ 2012 ގެ ބަގާވާތަށް 12 އަހަރު ފުރޭ ހިތާމަވެރި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ނޫސްބަޔާން | 07 ފެބްރުއަރީ 2024

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ނުދިން ވަޒީރުންތަކަކަށް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުމަށް ބާއްވާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ދައުވަތު ދެއްވާފައިވާތީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށް ނެރޭ ނޫސްބަޔާން.

ނޫސްބަޔާން | 04 ފެބްރުއަރީ 2024

ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް ޙުސެއިން ޝަމީމަށް ރާވައިގެން މަގުމަތިން ހަމަލާދީފައިވާތީ އެކަން ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން އެންމެ ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރުން

ނޫސްބަޔާން | 31 ޖެނުއަރީ 2024

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތަކުން ރުހުން ނުދިން ވަޒީރުންތަކެއް އަލުން އަނބުރާ އައްޔަނުކޮށް، ސަރުކާރުން ގާނޫނުއަސާސީގެ ހުރުމަތް ކަނޑާލާފައިވާތީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށް ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ނޫސްބަޔާން | 30 ޖެނުއަރީ 2024

ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމަށް މަޖްބޫރުކުރުމަށް ހިންގާ އަމަލުތައް ނުހިންގުމަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ސަރުކާރަށް އިލްތިމާސްކޮށް ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ނޫސްބަޔާން | 28 ޖެނުއަރީ 2024

ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ނޫސްބަޔާން | 28 ޖެނުއަރީ 2024

Statement by The Democrats welcoming the provisional measures ordered by the International Court of Justice on South Africa’s genocide case against Israel.

ނޫސްބަޔާން | 26 ޖެނުއަރީ 2024

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އާއި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ގުޅިފައިވާ ނޫސްބަޔާން

ނޫސްބަޔާން | 24 ޖެނުއަރީ 2024

ގއ. ވިލިގިލީ 13 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖާ ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނައުން ލަސްކުރުމުގައި އިހުމާލުތަކެއްވާކަން އެނގޭތީ އެކަން ބަލައި ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށް ގޮވާލާ ނެރޭ ނޫސްބަޔާން:

ނޫސްބަޔާން | 21 ޖެނުއަރީ 2024

ނޫސްބަޔާން | 07 ޖެނުއަރީ 2024