އެންގުންތައް

އިއުލާނުނިންމުންތައްނޫސްބަޔާންރިޕޯޓްތައް

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލާފައި ނުވާ ދާއިރާތަކަށް، މި ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރުމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލުން

އިއުލާނު | 01 ފެބްރުއަރީ 2024

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ޕްރައިމަރީ – ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަނާއި އަދި ވޯޓުލާ ވަގުތު

އިއުލާނު | 01 ފެބްރުއަރީ 2024

ޕާޓީ ރައީސްގެ ކައުންސިލް އެކުލަވާލުން

އިއުލާނު | 31 ޖެނުއަރީ 2024

ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް ޙުސެއިން ޝަމީމަށް ރާވައިގެން މަގުމަތިން ހަމަލާދީފައިވާތީ އެކަން ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން އެންމެ ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރުން

ނޫސްބަޔާން | 31 ޖެނުއަރީ 2024

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތަކުން ރުހުން ނުދިން ވަޒީރުންތަކެއް އަލުން އަނބުރާ އައްޔަނުކޮށް، ސަރުކާރުން ގާނޫނުއަސާސީގެ ހުރުމަތް ކަނޑާލާފައިވާތީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށް ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ނޫސްބަޔާން | 30 ޖެނުއަރީ 2024

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މި ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި މެމްބަރުންގެ ނަންތައް އާއްމުކުރުން

އިއުލާނު | 29 ޖެނުއަރީ 2024

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ޕްރައިމަރީގައި އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާ ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މެމްބަރުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އާއްމުކޮށް، ޝަކުވާއަށް ހުޅުވާލުން.

އިއުލާނު | 28 ޖެނުއަރީ 2024

ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމަށް މަޖްބޫރުކުރުމަށް ހިންގާ އަމަލުތައް ނުހިންގުމަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ސަރުކާރަށް އިލްތިމާސްކޮށް ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ނޫސްބަޔާން | 28 ޖެނުއަރީ 2024

ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ނޫސްބަޔާން | 28 ޖެނުއަރީ 2024

Statement by The Democrats welcoming the provisional measures ordered by the International Court of Justice on South Africa’s genocide case against Israel.

ނޫސްބަޔާން | 26 ޖެނުއަރީ 2024