އެންގުންތައް

އިއުލާނުނިންމުންތައްނޫސްބަޔާންރިޕޯޓްތައް

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އާއި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ގުޅިފައިވާ ނޫސްބަޔާން

ނޫސްބަޔާން | 24 ޖެނުއަރީ 2024

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގެ ތާރީހުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން

އިއުލާނު | 21 ޖެނުއަރީ 2024

ނެޝަނަލް އެސެމްބްލީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް

ނިންމުންތައް | 22 ޖެނުއަރީ 2024

ގއ. ވިލިގިލީ 13 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖާ ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނައުން ލަސްކުރުމުގައި އިހުމާލުތަކެއްވާކަން އެނގޭތީ އެކަން ބަލައި ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށް ގޮވާލާ ނެރޭ ނޫސްބަޔާން:

ނޫސްބަޔާން | 21 ޖެނުއަރީ 2024

ނޫސްބަޔާން | 07 ޖެނުއަރީ 2024

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން

އިއުލާނު | 04 ޖެނުއަރީ 2024

ޕާޓީގެ އިންތިހާބުތަކާގުޅޭ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން

އިއުލާނު | 04 ޖެނުއަރީ 2024

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާއި އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުން

އިއުލާނު | 27 ޑިސެމްބަރު 2023

ޕާޓީގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން

އިއުލާނު | 24 ޑިސެމްބަރު 2023

ނެޝަނަލް އެސެމްބްލީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް

ނިންމުންތައް | 24 ޑިސެމްބަރު 2023