އެންގުންތައް

އިއުލާނުނިންމުންތައްނޫސްބަޔާންރިޕޯޓްތައް

އޮންލައިން ދެ ނޫހެއް ސަރުކާރުން ބްލޮކްކޮށް، ނުވަދެވޭގޮތް ހަދާފައިވާތީ، އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް ފާޅުކުރަމެވެ.

ނޫސްބަޔާން | 22 ޑިސެމްބަރު 2023

ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގެ މުސާރަތައް ބޮޑުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕީޖީ ގްރޫޕުން ތްރީލައިން "ރެޑް" ވިޕް ނެރެފީމެވެ.

ނޫސްބަޔާން | 20 ޑިސެމްބަރު 2023

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމުފުރާތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

ރިޕޯޓްތައް | 09 ޑިސެމްބަރު 2023

ބައި-އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން

އިއުލާނު | 04 ޑިސެމްބަރު 2023

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމުފުރާތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ރިޕޯޓްތައް | 03 ޑިސެމްބަރު 2023

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމުފުރާތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓްލާ މަރުކަޒުތަކާއި އޮފިޝަލުން

އިއުލާނު | 01 ޑިސެމްބަރު 2023

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމުފުރާތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓް ހައްގުވާ މެމްބަރުންގެ ފައިނަލް ދަފްތަރު

އިއުލާނު | 28 ނޮވެމްބަރު 2023

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމުފުރާތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓް ހައްގުވާ މެމްބަރުންގެ ދަފްތަރު

އިއުލާނު | 26 ނޮވެމްބަރު 2023

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމުފުރާތަކަށް ކުރިމަތިލީ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް

އިއުލާނު | 24 ނޮވެމްބަރު 2023

މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރު ބައި އިލެކްޝަންގައި ޑިމޮކްރެޓްސް ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓް ކަނޑައެޅުން

އިއުލާނު | 20 ނޮވެމްބަރު 2023