އެންގުންތައް

އިއުލާނުނިންމުންތައްނޫސްބަޔާންރިޕޯޓްތައް

ހދ. ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ރައީސްގެ އިންތިހާބު: ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަނާއި އަދި ވޯޓުލާ ވަގުތު

އިއުލާނު | 16 ފެބްރުއަރީ 2024

ޕާޓީގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމުފުރާތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ޔަންގް ޑިމޮކްރެޓްސް ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުގެ މަގާމާ ގުޅޭ

އިއުލާނު | 10 ފެބްރުއަރީ 2024

ޕާޓީގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމުފުރާތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ޔަންގް ޑިމޮކްރެޓްސް ލީޑަރުގެ މަގާމާ ގުޅޭ

އިއުލާނު | 10 ފެބްރުއަރީ 2024

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމުފުރާތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ބާތިލުކުރެވުނު މަގާމުތަކުގެ އިންތިހާބު އަލުން ބާއްވާނެ ތާރީހު ކަނޑައެޅުން

އިއުލާނު | 04 ފެބްރުއަރީ 2024

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމުފުރާތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

ރިޕޯޓްތައް | 09 ޑިސެމްބަރު 2023

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމުފުރާތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ރިޕޯޓްތައް | 03 ޑިސެމްބަރު 2023

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމުފުރާތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓްލާ މަރުކަޒުތަކާއި އޮފިޝަލުން

އިއުލާނު | 01 ޑިސެމްބަރު 2023

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމުފުރާތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓް ހައްގުވާ މެމްބަރުންގެ ފައިނަލް ދަފްތަރު

އިއުލާނު | 28 ނޮވެމްބަރު 2023

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމުފުރާތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓް ހައްގުވާ މެމްބަރުންގެ ދަފްތަރު

އިއުލާނު | 26 ނޮވެމްބަރު 2023

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަގާމުފުރާތަކަށް ކުރިމަތިލީ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް

އިއުލާނު | 24 ނޮވެމްބަރު 2023