އެންގުންތައް

އިއުލާނުނިންމުންތައްނޫސްބަޔާންރިޕޯޓްތައް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ނުދިން ވަޒީރުންތަކަކަށް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުމަށް ބާއްވާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ދައުވަތު ދެއްވާފައިވާތީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށް ނެރޭ ނޫސްބަޔާން.

ނޫސްބަޔާން | 04 ފެބްރުއަރީ 2024

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތަކުން ރުހުން ނުދިން ވަޒީރުންތަކެއް އަލުން އަނބުރާ އައްޔަނުކޮށް، ސަރުކާރުން ގާނޫނުއަސާސީގެ ހުރުމަތް ކަނޑާލާފައިވާތީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށް ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ނޫސްބަޔާން | 30 ޖެނުއަރީ 2024

ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމަށް މަޖްބޫރުކުރުމަށް ހިންގާ އަމަލުތައް ނުހިންގުމަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ސަރުކާރަށް އިލްތިމާސްކޮށް ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ނޫސްބަޔާން | 28 ޖެނުއަރީ 2024

ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ނޫސްބަޔާން | 28 ޖެނުއަރީ 2024

ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގެ މުސާރަތައް ބޮޑުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕީޖީ ގްރޫޕުން ތްރީލައިން "ރެޑް" ވިޕް ނެރެފީމެވެ.

ނޫސްބަޔާން | 20 ޑިސެމްބަރު 2023

އެމް.ޑީ.ޕީ. ގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ ކުރިމަތިލައި ދިމާކޮށް, ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލަ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ކުށްވެރިކުރުން.

ނޫސްބަޔާން | 28 އޮކްޓޯބަރު 2023