އެންގުންތައް

އިއުލާނުނިންމުންތައްނޫސްބަޔާންރިޕޯޓްތައް

ޕާޓީ ރައީސްގެ ކައުންސިލަށް އިތުރު މެމްބަރުން އައްޔަނުކުރުން

އިއުލާނު | 09 ފެބްރުއަރީ 2024

7 ފެބްރުއަރީ 2012 ގެ ބަގާވާތަށް 12 އަހަރު ފުރޭ ހިތާމަވެރި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ނޫސްބަޔާން | 07 ފެބްރުއަރީ 2024

ޕާޓީ ރައީސްގެ ކައުންސިލް އެކުލަވާލުން

އިއުލާނު | 31 ޖެނުއަރީ 2024

ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް ޙުސެއިން ޝަމީމަށް ރާވައިގެން މަގުމަތިން ހަމަލާދީފައިވާތީ އެކަން ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން އެންމެ ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރުން

ނޫސްބަޔާން | 31 ޖެނުއަރީ 2024

Statement by The Democrats welcoming the provisional measures ordered by the International Court of Justice on South Africa’s genocide case against Israel.

ނޫސްބަޔާން | 26 ޖެނުއަރީ 2024

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އާއި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ގުޅިފައިވާ ނޫސްބަޔާން

ނޫސްބަޔާން | 24 ޖެނުއަރީ 2024

ގއ. ވިލިގިލީ 13 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖާ ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނައުން ލަސްކުރުމުގައި އިހުމާލުތަކެއްވާކަން އެނގޭތީ އެކަން ބަލައި ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށް ގޮވާލާ ނެރޭ ނޫސްބަޔާން:

ނޫސްބަޔާން | 21 ޖެނުއަރީ 2024

ނޫސްބަޔާން | 07 ޖެނުއަރީ 2024

ޕާޓީގެ އިންތިހާބުތަކާގުޅޭ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން

އިއުލާނު | 04 ޖެނުއަރީ 2024

ޕާޓީގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން

އިއުލާނު | 24 ޑިސެމްބަރު 2023